Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych (Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1043 zm.  Dz.U. 2023 poz. 2087)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002087

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2159)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002159

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 125).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000125

 

BHP - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001465

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1707)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001707

 

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002056

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20031691650

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (Dz. U. z 2016 r. poz. 1814)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001814

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe (Dz. U. z 2005 r. nr 214 poz. 1807 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052141807

 

Rozporządzhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002159enie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 4 poz. 26)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040040026

 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r. nr 40 poz. 275)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060400275

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. nr 214 poz. 1806 ze zm.) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052141806

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U. z 2002 r. nr 99 poz. 896 ze zm.).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020990896

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. z 2000 r. nr 40, poz. 469)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000400469


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. nr 40 poz. 470)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000400470

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994 r. nr 21 poz. 73).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940210073

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. z 1972 r. nr 17 poz. 123)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19720170123

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz zdrowia z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych (Dz. U. z 1951 r. nr 65 poz. 447 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19510650447

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 438)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930960438


 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com