02 czerwca 2023
  2023; GIS; Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami  2023; B. Romanowska; Uzyskiwanie zgody na odstępstwo od przepisów 2020; Lex budownictwo; Istotne odstąpienie od projektu budowlanego 2020;
01 czerwca 2023
  2023; K. Baczewska, P. Augustynek; Wymagania dla wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w placówkach opieki i wychowania 2023; B. Romanowska; Wymagania dla placówek wychowania przedszkolnego 2023; B. Romanowska; Wymagania dla żłobków
01 czerwca 2023
2023; P. Grzesiowski; Legionella – ofiara zmian klimatycznych czy zaniedbań 2022; M.Burzak; Dekontaminacja obszaru medycznego zaliczanego do klasy S1 i klasy S2 – aktualne normy i wytyczne 2022; A. Różycki;
01 czerwca 2023
  2015, A. Chomiczewski; Technologia basenowa 2014, GIS; Wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach
01 czerwca 2023
  2023; B. Romanowska, I. Paprzycka; Wymagania higieniczne i zdrowotne stawiane przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej obiektów usługowych: zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej,  tatuażu. 2023; Artykuł; Wirusowe choroby zakaźne - czy są
01 czerwca 2023
  2023; B. Romanowska; Pomieszczenia higienicznosanitarne obiektach użyteczności publicznej , zakładach pracy i zamieszkania zbiorowego 2016; PZH; Wytyczne higienicznosanitarne dla saun
01 czerwca 2023
  2021; W. Grzesińska; Zasady prawidłowego projektowania  technologicznego zakładów spożywczych, w tym  gastronomicznych, zgodnie z wymiaganiami dobrych  praktyk (gmp/ghp) 2018; A. Charkowska; Wentylacja kuchni zbiorowego żywienia (przemysłowych) 2016; Marianna Gach; Wymagania
01 czerwca 2023
  2021; Aereco; Wentylacja garaży 2018; A. Charkowska; Wentylacja bytowa garaży zamkniętych 2014; A. Charkowska; Wentylacja bytowa (ogólna) garaży i parkingów wielokondygnacyjnych
01 czerwca 2023
  2023; B. Romanowska, I. Paprzycka; Plan zagospodarowania działki lub terenu w aspekcie wymagań sanitarnohigienicznych.
02 czerwca 2023
  2023; B. Romanowska; Wymagania dla budynków w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych 2018; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Dostępność Plus 2017; Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; Standardy dostępności budynków do potrzeb osób
04 czerwca 2023
  2023; B. Romanowska; Czerpnie i wyrzutnie w instalacjach wentylacji mechanicznej 2022; A. Staszowska; Źródła uciążliwości zapachowej w pomieszczeniach i metody jej usuwania 2021; Aereco; Skuteczna wentylacja 2019; A. Charkowska; Wentylacja
04 czerwca 2023
  2023; B. Romanowska; Łączenie pionów kanalizacyjnych w budynku 2021; J. Chudzicki;  Zabezpieczenia pomieszczeń zagłębionych przed zalaniem 2021; J. Chudzicki;  Zabezpieczenie instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem 2021; J. Chudzicki; Zagadnienia higieniczno-sanitarne w
04 czerwca 2023
  2018; Ecophon; PN-B-02151-4:2015-06 prezentacja 2018; Ecophon; PN-B-02151-4:2015-06 komentarze 2014; A. Pawlak ; Aspekty prawne związane ze stosowaniem norm oświetlenia elektrycznego  2014; A. Pawlak ; Oświetlenie dzienne 2014; A. Pawlak; Określenie
02 czerwca 2023
  2023; opracowanie zbiorowe SRSH; Wybrane zagadnienia problemowe; prezentacja ze spotkania z dnia 25.01.2023 2023; B. Romanowska; Warsztaty ze znajomości zagadnień higienicznych i zdrowotnych, weryfikacja dokumentacji projektowej 2023; B. Romanowska, I.

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

ZESTAWIENIE TEMATYCZNE PREZENTACJI

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com