Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2024 r. poz. 195 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000195

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000553

proces legislacyjny w celu uchwalenia projektu o zmianie ustawy dostępny pod adresem:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12359051/katalog/12873843#12873843

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002404

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2405)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002405

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1032)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001032

 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150001777

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com