Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 978)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000978

 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2024 poz. 769)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000769

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać (Dz. U. z 2024 r. poz. 835)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000835

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez ministra sprawiedliwości i urzędu obsługującego ministra sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty (Dz.U. 2023 poz. 2536)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002536

 

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o służbie więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 683 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001683

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z 2023 r. poz. 2672 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002672

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002151

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2023 w sprawie szczegółowych wymagań, jakie ma spełniać podmiot ubiegający się o wykonywanie zadań służby technicznej w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002023

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków technicznych dla obiektów budowlanych niebędących budynkami, służących obronności Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1916)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001916

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie (Dz. U. z 2023 r. Poz. 1906)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001906

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. 2023 poz. 1266 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001266

 

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 2023 poz. 1080 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001080

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 808)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000808

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców (Dz. U. z 2023 r. poz. 719 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000719

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości. (Dz. U. z 2023 r. poz. 468)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000468


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych , okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych lub w schroniskach dla nieletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 393)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000393

 

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2023 poz. 202 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000202

 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. 2023 poz. 171 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000171

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2023 r. nr 158 poz. 163)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000163

 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.z 2023 r. poz. 127)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000127

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2847)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002847

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1968)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001968

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych straży granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1922 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001922

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1021)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001021

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000103

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w okręgowych ośrodkach wychowawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1890)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001890

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1889)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001889

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie umieszczania i pobytu nieletnich w hostelach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1882)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001882

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1840)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001840


Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1264 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001264

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001105

 

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002393

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. 2022 poz. 2075 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002075

 

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000194

 

Wytyczne nr 1/2019 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 24)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000024

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1200)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001200

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 956)https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000956
 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie izb zatrzymań (Dz. U. z 2017r. poz. 716)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000716
 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2224)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002224

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1067)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001067

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców (Dz. U. z 2015 r. poz. 1828)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001828

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie pokoju izolacyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 641)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000641

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 638)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000638


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług 14 religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1546)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031591546

 

INNE PRZEPISY PRAWNE

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com