INSTALACJA WENTYLACJI

 • PN-B-02151-02:1987 PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 2: Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

 • PN-B-02156:1987 - Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach

 • PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania

 • PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

 

PRZEWODY KOMINOWE

 • PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

 • PN-B-01706:1992 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu

 • PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny


INSTALACJA KANALIZACYJNA

 • PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

 • PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia

 • PN-EN 12056-3:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia

 • PN-EN 12056-4:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia

 • PN-EN 12056-5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji

 • PN-EN 12109:2003 - Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

 • PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

 

INSTALACJA GAZOWA

 • PN-B-02431-1:1999 - Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 - Wymagania


INSTALACJE ELEKTRYCZNE (OŚWIETLENIE)

 • PN-EN 12464-1:2021 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach  

 

ZESTAWIENIE NORM

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com