Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000054

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001478

 

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1597)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001597

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2023 r. poz. 244)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000244

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001469

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001587

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000537

 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001094

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001113

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001378

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1220)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001220

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1300)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001300

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości (Dz. U. z 2020 r. poz. 3)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000003

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001742

 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001757

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com