Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000725

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 poz. 2442)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000726

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2023 poz. 2405)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002405

 

proces legislacyjny w celu uchwalenia projektu o zmianie ustawy dostępny pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12364751/katalog/12916012#12916012

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 297)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000297

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000344

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

 

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 457)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000457

PRAWO BUDOWLANE

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com