Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338, ze zm.)  uprawnienia rzeczoznawcy sanitarnohigienicznego nadaje Główny Inspektor Sanitarny. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022101792

Uprawnienie rzeczoznawcy może być przyznane w następujących zakresach:

budownictwo przemysłowe: zakłady przemysłowe i usługowe wraz z zakładami pracy chronionej, w tym:

a) zakłady gospodarki rolno-spożywczej i przetwórstwa w tym zakresie,
b) stacje paliw, obiekty obsługi samochodów i transportu,
c) warsztaty produkcyjno-usługowe,
d) obiekty hodowlane oraz związane z obsługą rolnictwa,
e) obiekty weterynaryjne,
f) magazyny i hurtownie,
g) obiekty gospodarki komunalnej, w tym budynki stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
h) stołówki, mieszkania służbowe, pomieszczenia badań lekarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją     podstawową obiektu przemysłowego, z wyłączeniem przychodni lekarskich;

budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia:

a) obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym zamieszkania zbiorowego,
b) obiekty użyteczności publicznej określone w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny    odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów ochrony zdrowia wraz z zespołami obsługi  technicznej,
c) pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w tym pomieszczenia badań lekarskich i pielęgniarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu użyteczności publicznej, z wyłączeniem przychodni lekarskich,
d) magazyny i hurtownie,
e) zakłady usługowe nieprodukcyjne,
f) obiekty weterynaryjne,
g) domy pomocy społecznej;

bez ograniczeń

budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia:

a) budownictwo ogólne
b) zakłady opieki zdrowotnej, w tym żłobki,
c) pomieszczenia, w których wykonywana jest indywidualna, indywidualna specjalistyczna lub grupowa     praktyka lekarzy, pielęgniarek lub położnych,
d) sanatoria, zakłady przyrodolecznicze,
e) apteki;

Uprawnienie rzeczoznawcy nie dotyczy uzgadniania:

1) warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, wskazań lokalizacyjnych oraz lokalizacji autostrad i dróg ekspresowych;
2) wpływu inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi, w szczególności raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i analiz uciążliwości;
3) ujęć do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w szczególności ich lokalizacji i stref ochronnych, oraz stacji uzdatniania wody do picia i dla potrzeb gospodarczych w zakresie technologii, a także operatów wodnoprawnych, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów;
4) rozwiązań gospodarki ściekowej w zakresie technologii oczyszczania ścieków, z wyjątkiem lokalnych urządzeń do ich gromadzenia, osadników gnilnych z drenażem, urządzeń do mechanicznego i chemicznego oczyszczania ścieków na terenach uzbrojonych;
5) zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych usytuowanych na terenach dróg (ulic), z wyjątkiem przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
6) obiektów budowlanych lub zakładów, które będą wytwarzały promieniowanie niejonizujące – w zakresie zabezpieczenia ludzi i środowiska przed wpływem tego promieniowania;
7) obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych – w zakresie zabezpieczenia ludzi i środowiska przed wpływem promieniowania jonizującego;
8) obiektów budowlanych dla odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – w zakresie technologii postępowania z odpadami oraz ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi;
9) wyrobów i systemów budowlano-instalacyjnych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;
10) projektów obiektów budowlanych zalecanych do powtarzania;
11) dokumentacji projektowej wykonanej przez samego rzeczoznawcę;
12) dokumentacji projektowej obiektów uzgadnianych przez Wojskową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Rzeczoznawca uzgadnia dokumentację projektową kolejno w częściach: technologicznej, architektoniczno-budowlanej, w tym plan zagospodarowania oraz instalacji sanitarnych.
Rzeczoznawca może uzgadniać inne niż projekt budowlany fazy dokumentacji projektowej, jeżeli uzna to uzgodnienie za niezbędne ze względów sanitarnych i zdrowotnych lub o takie uzgodnienie zwróci się jednostka projektowania, inwestor lub projektant.
 

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com