W przypadku wątpliwości co do wymagań sanitarno-higienicznych klient zawsze może zwrócić się do właściwej ze względu na lokalizację działalności - powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dane kontaktowe stacji sanitarno-epidemiologicznych można odnaleźć za pomocą wyszukiwarki jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”, pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis

Odnośnie formy i sposobu zgłoszenia, informuję, że może być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej np. jako wniosek lub skarga w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego[1].

Nadmieniam, że zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków[2] skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Ustawowa ochrona prawna wnoszącego skargę, wynikająca z przepisu art. 225 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gwarantuje, że nikt nie może być narażony
na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał
w granicach prawem dozwolonych.

W ochronie osób wnoszących skargi lub wnioski jest gwarancja zachowania w tajemnicy nazwiska i adresu. Uprawnienie to znajdujemy w przepisach art. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych[3].

 

ODPOWIEDZI NA ZADAWANE PYTANIA  

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com