• Dokumentacja medyczna personelu: zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (lub orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych może być wymagana natomiast nie jest to obligatoryjne - kiedyś było - obecnie przepisy nie nakładają takiego obowiązku).
  • Procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku wykonywania zabiegów gdzie może dochodzić do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich (zgodnie z art.16 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi[1]).
  • Dokumentacja potwierdzająca badanie skuteczności prowadzonych procesów sterylizacji narzędzi.
  • Informacje odnośnie przeciwwskazań co do korzystania np. z sauny, urządzeń do opalania.
  • Protokół okresowego przeglądu sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Jak zastrzega sobie ustawodawca w art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), kontrolę stanu technicznego wskazanych przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

1)    osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

  • Dokumentacja w zakresie gospodarowania wytwarzanymi odpadami karty przekazania odpadów, deklaracje dot. odbioru odpadów komunalnych.

 

 

ODPOWIEDZI NA ZADAWANE PYTANIA  

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com