W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu czystości wykorzystane wyroby i narzędzia wielorazowego użytku mające kontakt z nieuszkodzoną powierzchnią skóry należy po każdym kliencie dokładnie oczyścić, umyć i zdezynfekować, przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego celu i zamieszczonych w wykazie produktów biobójczych, umieszczonych w opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod linkiem:  http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

W ww. wykazie dostępne są szczegółowe informacje na temat produktów biobójczych, w tym wirusobójczych, dotyczące postaci użytkowej produktu biobójczego i jego przeznaczenia.

Dekontaminacja zakończona sterylizacją jest wymagana w przypadku wyrobów i narzędzi przeznaczonych do wielorazowego użytku przy świadczeniu usług naruszających lub mogących naruszyć ciągłość tkanek ludzkich, lub mających kontakt z błonami śluzowymi, czy zanieczyszczonych płynami ustrojowymi. Na potrzeby świadczonych usług, dekontaminację, obejmującą mycie, dezynfekcję i sterylizację można przeprowadzać korzystając z usług wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi w zakresie sterylizacji narzędzi, wyrobów medycznych i innych materiałów, posiadających system zarządzania jakością (ISO lub GMP i gwarantujących wykonanie wyrobu sterylnego) lub na stanowisku sterylizacji w lokalu swojego gabinetu, z wykorzystaniem co najmniej sterylizatora parowego, spełniającego standardy normy PN-EN 13060 +A1 – Małe sterylizatory parowe, stosowane do celów medycznych lub materiałów, mogących mieć kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi.

Przepisy prawa nie wykluczają świadczenia usług sterylizacji narzędzi kosmetycznych innym salonom, natomiast czynności te winny być udokumentowane.

Dokumentacja kontroli bieżącej skuteczności procesów sterylizacji powinna być zgodna
z zaleceniami walidacji z uwzględnieniem polskich wymagań w tym zakresie określonych
w „Ogólnych wytycznych sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
oraz innych czynności podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej
lub zakażenia
” (wytyczne ekspertów z 2017 roku).

W przypadku wątpliwości w sprawach konkretnej działalności należy zwrócić się do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, sprawującego nadzór sanitarny na terenie lokalizacji świadczenia usług.

Powyższe zagadnienie może zostać również uregulowane w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 595).

 

 

ODPOWIEDZI NA ZADAWANE PYTANIA  

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com