Ustawa z dnia 15 września 2022r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2125)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002125

 

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001173

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 195)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000195

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1958)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001958

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1725)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001725

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1923 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001923

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. z 2006 r. Nr 180 poz. 1325)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061801325

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 43 poz. 408 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040430408

 

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, RADIOLOGIA

STOWARZYSZENIE 

RZECZOZNAWCÓW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

S R S H

© 2014. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Uwagi na temat strony proszę wysyłać na adres:  strona.srsh@gmail.com